​Cena České televize – Podnikatelský přínos kultuře a umění

Do soutěže o Cenu České televize za podnikatelský přínos kultuře a umění může být zařazen jakýkoliv účastník soutěže, který podporuje finančně či materiálně projekty, jež jsou součástí kultivace českého veřejného života skrze umění (hudební festivaly, výstavní činnost atp.), ale také projekty zaměřené na veřejný prostor (péče o krajinu, kulturní dědictví, architektura atp). Podpora těchto projektů není předmětem podnikatelské činnosti podnikatele a není realizována za účelem dosažení zisku.

Kategorie identifikuje Českou televizi jako instituci uvědomující si zásadní přínos umění pro společnost. Jako tradičního partnera mnoha kulturních událostí a jako aktivní subjekt na poli kreativního průmyslu a spolutvůrce české kultury.

Hodnotící kritéria

Nad rámec hodnotících kritérií platných pro všechny účastníky soutěže, bude speciální porota vybírat držitele Ceny České televize především na základě níže uvedených speciálních kritérií.

Nositel myšlenky 

Podnikatel je iniciátorem podpory projektu, osobně se zasazuje o jeho realizaci, je klíčovou osobností jeho dlouhodobého trvání.

Odvaha 

Nebojí se podpořit začínající, inovativní projekty.

Dlouhodobý přístup a stabilita 

Podpora kultury a umění není jednorázovou aktivitou, ale směrem, který daný podnikatel dlouhodobě prosazuje. Poskytuje stabilitu a jistotu vybraným kulturním projektům.

Výše podpory vyjádřená finančně 

Výše vynaložené částky s přihlédnutím k hospodářským výsledkům společnosti podnikatele.

Společenský přínos projektu 

Význam pro region, místní komunitu.Cena České televize - Podnikatelský přínos kultuře a umění

Kouril 3139481d5b7bbda31c61d7a727dd48a57781d1e9cbca94be1ca50dd9bb83c55dJosef KouřilWIKY2017
Waldovi fbca5a35c7a6611d018a4e10e99ab9bed522709acfbe96bb3081d14a52a638fcRadana a Jiří WaldoviWALD press2016