Hodnoticí kritéria

Podnikatelský duch

Klade na sebe i na podnik vysoké nároky a snaží se být nejlepší,

Dokáže riskovat a překonávat obtížné překážky,

Je vytrvalý/á a umí se poučit ze svých zkušeností


Inovace

Razí cestu novým metodám nebo technologiím,

Umí modifikovat stávající nebo vyvíjet nové výrobky a služby dříve než konkurenti na trhu,

Vytváří podnikatelskou kulturu, jejímž typickým znakem jsou inovace,

Investuje do výzkumu a vývoje

 

Čestnost, poctivost a osobní vliv

Osobní vlastnosti a přístup k zaměstnancům, klientům, dodavatelům a kolegům,

Pro ostatní je vzorem, učitelem a rádcem, má všeobecně dobrou reputaci,

Zapojuje se do širšího společenství mimo svou vlastní firmu

 

Strategická orientace

Má podnikatelskou vizi a klade si cíle zaměřující se na další rozvoj podniku a jeho expanzi,

Buduje efektivně fungující pracovní tým (složený ze zaměstnanců, vedoucích pracovníků, poradců)
a uzavírá strategická spojení,

Dosažené výsledky hodnotí podle vytyčených cílů

 

Finanční výsledky

Úroveň současných finančních výsledků podniku, úspěšnost při získávání finančních prostředků
z vlastního kapitálu i cizích zdrojů,

Strategie řízení peněžních toků a vytváření podmínek pro dlouhodobý rozvoj podnikání,

Hospodářský růst a způsob reinvestování zisku


Celostátní / mezinárodní dopad

Získání významného podílu na trhu,

Rozsah expanze v celostátním měřítku nebo na mezinárodních trzích,

Plány na mezinárodní expanzi a rozšíření vlivu